Bruno User Interface

Bruno user interface psd file

via Photoshop Files http://www.photoshopfiles.com/photoshop/interfaces/bruno_user_interface_1995.html